Lịch sử hình thành, phát triển

Viện Chuyên ngành Bê tông có tổng số 50 cán bộ nhân viên (cập nhật đến ngày 30/11/2013), trong đó có : Tiến sỹ           :02 Thạc sỹ          :10 Kỹ sư             :30 Cử nhân         :03 Kỹ thuật viên :05 TỔNG HỢP VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TT   Chuyên môn nghề nghiệp…