VỮA TRÁT BLOCK BÊ TÔNG NHẸ BLOCK-PLASTER

VỮA TRÁT BLOCK BÊ TÔNG NHẸ BLOCK-PLASTER Là loại vữa trát trộn sẵn chất lượng cao    đặc biệt được dùng trong trát tường bê tông nhẹ PHẠM VI ÁP DỤNG ·      Vữa trát BLOCK-PLASTER được sử dụng cho trát tường gạch block bê tông khí chưng áp, gạch block bê tông bọt ·      Vữa trát…