ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

            BỘ XÂY DỰNGVIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Viet nam Institute for Building Science and Technology (ibst) Địa chỉ: số 81 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội    Tel: 84.4.37544196  Fax: 84.4.38361197  BM.01A-TT.08 ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM APPLICATION FOR PRODUCTS CERTIFICATION TÊN DOANH NGHIỆP:    ………………………….. Organisation’s name        …

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ _____ Số: 67/2009/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày  03  tháng 8  năm 2009     NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi…

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

CHÍNH PHỦ _______ Số: 127/2007/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________________ Hà Nội, ngày  01  tháng 8  năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều                                                                               của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ______ CHÍNH PHỦ Căn…

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 132/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 132/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ  CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11…

THÔNG TƯ Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 08/2009/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2009 THÔNG TƯ       Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp…