Văn bản

1. Quyết định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Viện CN Bê tông (964 QD VKH) 2. Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ (Dang ky hoat dong KH va CNDang ky hoat dong KH va CN) 3. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Dang ky…