Giới thiệu chung

Viện Chuyên ngành Bê tông, trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) thực hiện việc chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hoá vật liệu xây dựng QCVN 16:2014/BXD.

Dấu chứng nhận của Viện Chuyên ngành Bê tông xác nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao uy tín thương hiệu, tham gia đấu thầu, đưa sản phẩm ra thị trường đồng thời là dấu hiệu giúp người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn khi mua sản phẩm.