Một vài công trình Viện Chuyên ngành Bê tông giám sát