Phụ gia cho vữa và bê tông

PHỤ GIA NỞ EX-10

PHỤ GIA NỞ EX-10 Là sản phẩm dạng bột với thành phần làm việc chính bao gồm aluminat canxi, sulphat...