Hợp tác nghiên cứu, triển khai Dự án quốc gia về nghiên cứu xúc tiến công nghệ trong giao thông và đất đai của Hàn Quốc