Giới thiệu chung

Thực hiện chức năng của Viện nghiên cứu, trong các năm qua các thế hệ cán bộ Phòng Bê tông và sau này là Viện CN Bê tông đã triển khai công tác nghiên cứu khoa học …

Đề tài

Tiêu chuẩn

Chuyển giao