Lịch sử hình thành, phát triển của công ty

Lịch sử hình thành, phát triển

Viện Chuyên ngành Bê tông có tổng số 50 cán bộ nhân viên (cập nhật đến ngày 30/11/2013), trong đó có : Tiến sỹ           :02 Thạc sỹ          :10 Kỹ sư             :30 Cử nhân         :03 Kỹ thuật viên :05 TỔNG HỢP VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TT   Chuyên môn nghề nghiệp…