Cung cấp hóa phẩm sử dụng cho các dự án tiêu biểu từ năm 2008 đến nay.