Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIV 2017 – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng