Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Viện Chuyên ngành Bê tông