Lễ trao quyết định về việc giao nhiệm vụ cho Cán bộ Viện Chuyên ngành Bê tông .