NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 132/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ