Viện Chuyên ngành Bê tông đi nghỉ thu Thung Nham – Ninh Bình 02 ngày